KOREG - Koordinierung der regionalen Raumentwicklung in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Koordinace územního rozvoje v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa
Koordynacja regionalnego rozwoju przestrzennego w Euroregionie Neisse - Nisa - Nysa

Autor / Herausgeber

Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse-Nisa-Nysa e. V., unter Verwendung von Texten aus der Studie „Grenzüberschreitende Koordinierung der kommunalen Flächennutzungsplanung im deutschtschechischen Grenzraum“ von Dirk Bölitz und Robert Knippschild

Erscheinungsjahr / Umfang / Sprache

2007, 32 Seiten, deutsch/polnisch/tschechisch

Kurzzusammenfassung

Die Bedeutung und Notwendigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Planungsfragen hat sich im Zuge der Bildung der „EU der 25“ im Jahr 2004 stark erhöht. Als ein markanter Punkt ist dabei die am 18. April 2004 zwischen Sachsen, Niederschlesien und der Tschechischen Republik verabschiedete „Rothenburger Erklärung“ anzusehen, die die Bildung einer Arbeitsgruppe für grenzüberschreitende Raumplanung zwischen o. g. Parteien verabredete. Parallel dazu war 2003-2005 das Thema „gemeinsame Raumplanung“ auch Gegenstand im damaligen Projekt „Enlargenet“ – an dem viele Bürgermeister aus dem Grenzgebiet teilnahmen. In Ergänzung und mit Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten und auf der Grundlage grenzüberschreitender harmonisierter Planungen, die auf dem „Gemeinsamen Planungsraum der ERN“ beruhen, erfolgte zeitgleich die Aufnahme eines Zieles in die Rahmenvereinbarung der ERN vom 8. Oktober 2005.
Die Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e. V. strebt damit für ihr Gebiet die Herausbildung eines gemeinsamen, vielfältigen Kooperationsraumes dies- und jenseits der nationalen Grenzen an. Sie wird sich für die Verbesserung des Informationsaustausches und der Kommunikation über die Grenzen hinweg, sowie der Herausarbeitung und Deklarierung der Entwicklungsprioritäten des euroregionalen Raumes einsetzen. Unter dem Projekttitel „KOREG – Koordinierung der Raumentwicklung in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“ konnten mittlerweile ein Teilprojekt im deutsch-tschechischen und eines im deutsch-polnischen Teil der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa abgeschlossen werden. Zu beachten ist, dass beide Teilprojekte wiederum in zwei Unterprojekte mit zwei getrennten Projektanträgen zu unterscheiden sind. Diese Konstruktion geht auf die derzeitigen Organisationsstrukturen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zurück. Projektträger der beiden Unterprojekte waren die Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V. mit Sitz in Zittau (ERN Zittau) und die Euroregion Nisa mit Sitz in Liberec (ERN Liberec). Das deutsche Unterprojekt fand im Zeitraum Juli bis Oktober 2006 statt, das tschechische Unterprojekt von August bis Dezember 2006.

V souvislosti s rozšířením Evropské unie v roce 2004 vzrostl význam a důležitost přeshraniční spolupráce především v otázkách plánování. Jako jeden z hlavních bodů, který k tomu přispěl, je schválení „Rothenburgského prohlášení“ mezi Českou republikou a spolkovými státy Sachsen a Niederschlesien. Toto prohlášení bylo schváleno 18. dubna 2004 a stanovuje založení pracovní skupiny územniho rozvoje, která se zabývá přeshraničním plánováním mezi Českou republikou, Sachsen a Niederschlesien. Současně se tématem společného plánování zabýval v letech 2003-2005 projekt „Enlagenet“, kterého se účastnilo mnoho starostů z příhraničních oblastí. Tyto body doplněné s ohledem na regionální zvyklosti a na základě přeshraničního harmonizovaného plánování – spočívající na „Společenském plánovacím prostotu ERN“ – byly 8. října 2005 začleněny jako jeden z cílů rámcové dohody ERN. Společnost Euroregion Neisse e. V. usiluje o vytvoření společného, rozsáhlého prostoru pro spolupráci na obou stranách hranice, zlepšením výměny informací a komunikací „přes hranice“, stejně tak rozšiřováním a deklarací rozvojových priorit území euroregionu. Pod názvem projektu „KOREG – Koordinace územního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ bylo možno realizovat jeden dílčí projekt v česko-německé a jeden v německo-polské části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Oba tyto dílčí projekty byly dále rozděleny do dvou podprojektů se dvěma různými žádostmi. Tato konstrukce vychází ze současných organizačních struktur Iniciativy Společenství INTERREG III A. Žadateli obou podprojektů byly Komunální sdružení Euroregion Neisse (Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e. V.) se sídlem v Žitavě (ERN Žitava) a Euroregion Nisa se sídlem v Liberci (ERN Liberci). Německý podprojekt byl realizován v období od července do října 2006, český podprojekt od srpna do prosince 2006.

Znaczenie oraz konieczność transgranicznej współpracy w kwestiach planistycznych wzrosły bardzo w roku 2004 w toku tworzenia „UE 25“. Za wyrazisty punkt należy tutaj uznać „Oświadczenie z Rothenburga“, uchwalone 18 kwietnia 2004 r. między Saksonią, Dolnym Śląskiem a Republiką Czeską, w którym uzgodniono stworzenie grupy roboczej dla transgranicznego planowania przestrzennego między w/w stronami. Jednocześnie temat „wspólne planowanie przestrzenne“ w latach 2003-2005 był także przedmiotem ówczesnego projektu „Enlarge-Net“, w którym brało udział wielu burmistrzów z obszaru przygranicznego. Uzupełniając oraz biorąc pod uwagę regionalną specyfikę a także na podstawie transgranicznych, zharmonizowanych planowań, które opierają się na „Wspólnym obszarze planowania ERN“, miało jednocześnie miejsce uwzględnienie tego celu w porozumieniu ramowym ERN z dnia 8 października 2005 r.. Wspólnota Komunalna Euroregion Nysa stowarzyszenie zarejestrowane dąży tym samym, dla swojego terenu, do utworzenia wspólnej, różnorodnej przestrzeni kooperacyjnej, po tej i po tamtej stronie narodowych granic. Będzie ona ponadgranicznie wspierać poprawę wymiany informacji i komunikacji a także wypracowanie i zdeklarowanie priorytetów rozwoju przestrzeni euroregionalnej. W ramach projektu pod tytułem „KOREG – Koordynacja rozwoju przestrzennego w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa“ można było już zakończyć projekty częściowe w niemiecko-czeskiej oraz w niemiecko-polskiej części Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Uwzględnić należy, że w wypadku obu projektów częściowych trzeba z kolei rozróżnić dwa podprojekty z dwoma osobnymi wnioskami projektowymi. Konstrukcja ta ma swój początek w obecnych strukturach organizacyjnych Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.
Podmiotami odpowiedzialnymi za oba podprojekty były: Wspólnota Komunalna Euroregion Neisse-Nisa-Nysa stowarzyszenie zarejestrowane, z siedzibą w Zittau (ERN Zittau) oraz Euroregion Nisa z siedzibą w Libercu (ERN Liberec). Niemiecki podprojekt realizowany był w okresie lipca do października 2006 r., czeski podprojekt od sierpnia do grudnia 2006 r..