Waženi hosćo,

jako předsyda Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska witam Was cyle wutrobnje na našich internetowych stronach.

Planowanska kόnčina Hornja Łužica-Delnja Šleska wobsahuje na płoninje 4.496 kwadratnych kilometrow wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc z něhdźe 556.000 wobydlerjemi. Wotpowědujo krajnemu wuwićowemu planej, předmjety přesahowacemu cyłkownemu konceptej k rumnostnemu rjadowanju a wuwiću Swobodneho kraja Sakska, twori regionalny plan za Hornju Łužicu zwjazowacy ramik za rumnostne rjadowanje a wuwiće našeho regiona. Wosebje za hospodarstwo, sydlišća a infrastrukturu so wažne zasady postajeja. Wudźěłanje tutoho plana leži w zamołwitosći Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska.

Na sćěhowacych stronach je wjele informacijow spřihotowanych, kotrež dadźa Wam dohlad do nadawkow a dźěła Regionalneho zwjazka planowanja. Runočasnje ma regionalny plan tomu přinošować, planowansku wěstosć za gmejny a nošerjow fachoweho planowanja zaručić a pomoc při pytanju za prawej městnosću za priwatne a zjawne inwesticije dawać. Nimo toho słuži wόn racionelnemu wotběhej wažnych planowanskich předewzaćow.

Mnohostronske přirodowe a sydlišćowe kόnčiny kaž tež kulturno-historiske tradicije wučinjeja wosebitosć regiona z diferencowanej rumnostnej strukturu.

Nadźijam so, zo so Wam naš mnohostronski poskitk lubi a Waš zajim zbudźi.

Wutrobne postrowy

Dr. Stephan Meyer
předsyda Regionalneho zwjazka planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska a krajny rada wokrjesa Zhorjelc

Region w přehledźe

Planowanska kónčina Hornja Łužica-Delnja Šleska je najwuchodniša z cyłkownje štyrjoch w Swobodnym kraju Sakska (Zwjazkowa republika Němska) wobstejacych planowanskich kónčinow.

Regionalne planowanje skutkuje jako zwjazowacy móst mjez planowanjom kraja a komunalnymi planowanskimi zajimami.

Wažny zakład za přichodne wuwiće je regionalny plan, kiž ma so za planowansku kónčinu Hornja Łužica-Delnja Šleska nastajić, kaž tež brunicowe respektiwnje saněrowanske plany za hórnistwo. W regionalnym planje su zakłady rumnosćoweho porjada za region rumnostnje a wěcownje sformulowane. Z tym je regionalny plan zawjazowacy ramik za rumnostny porjad a wuwiće w planowanskej kónčinje. Brunicowe a saněrowanske plany tworja regionalnoplanowanski zakład za wudobywanje brunicy a za saněrowanje brunicowych jamow. Saněrowanski plan postaja dalše wužiwanje zawrjenych brunicowych jamow.

Nadrjadowany centrum, kiž by region postajował, pobrachuje. Města Budyšin, Zhorjelc a Wojerecy tworja nadcentralny zwjazk městow.

Regionalny zwjazk planowanja Hornja Łužica-Delnja Šleska załoži so dnja 25. septembra 1992 w Budyšinje. Wón je nošer regionalneho planowanja. Hłowny organ je zwjazkowa zhromadźizna, kotraž wobsteji z krajnych radow a z dalšich zwjazkowych radźićelow a poradźowacych čłonow.

Sie befinden sich hier: Hauptseite